Waitsfield Historical Society Album Six - Benjamin Wait
593

593

Not MRV JD

NOTMRV